Gyrsiau Hyfforddi

Hyfforddiant Gwaith Rhyw a Pherthnasoedd Jiwsi

Mae’r cwrs deuddydd hyn yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ar gyfer ei staff a sefydliadau partner yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cynnal y cwrs ar ffurf rhaglen dreigl ledled Gogledd Cymru.

Nod: Cynyddu ymwybyddiaeth, hyder a sgiliau cyfranogwyr er mwyn gweithio’n fwy effeithiol â materion sy’n ymwneud ag iechyd rhywiol a phobl ifanc fregus.

Cost: rhad ac am ddim i staff a phartneriaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, neu £170 yr un (lleiafrif o 10 o bobl) am gyrsiau preifat.


Cyflwyno Sesiwn Condom Cynhwysol

15 Mehefin 2022, 3.30-4.30pm. £25.


https://www.eventbrite.co.uk/e/delivering-an-inclusive-condom-session-tickets-311166155347


Trafod perthnasoedd a rhyw gyda phobl ifanc

Gall gwybod sut i gyfathrebu â phlant a phobl ifanc am berthnasoedd a rhyw fod yn heriol. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi canllawiau clir i weithwyr proffesiynol ac mae’n rhoi’r cyfle i ymarfer sgiliau a chynyddu hyder.

Nod: Datblygu hyder staff pan fyddant yn siarad â phobl ifanc am berthnasoedd, iechyd rhywiol, rhywioldeb a rhyw.

Cost: cychwyn o £85 yr un (lleiafrif o 10 o bobl ar gyfer cyrsiau preifat)


Datblygu hyder ym maes gwaith rhyw a pherthnasoedd

Cwrs deuddydd wedi’i fwriadu i ddatblygu hyder staff pan fyddant yn gweithio â phobl ifanc ac iechyd rhywiol, rhywioldeb a pherthnasoedd a rhyw.

Canlyniadau dysgu

  • Deall deddfwriaeth gyfredol a deddfwriaeth sy’n dod i’r amlwg a chanllawiau perthnasol sy’n ymwneud â phobl ifanc a gweithgaredd rhywiol

  • Archwilio eu gwerthoedd a’u hagweddau eu hunain mewn perthynas â gweithgaredd rhywiol, hunaniaeth a chyfeiriadedd rhywiol

  • Ymarfer ymateb yn gynhwysol i gwestiynau gan bobl ifanc

  • Archwilio ystod o bynciau RSE gan gynnwys, caniatâd, condoms, dulliau atal cenhedlu, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a phornograffi

  • Nodi sut i gyfeirio pobl ifanc at wasanaethau iechyd rhywiol yn effeithiol

£170 yr un (lleiafrif o 10 o bobl ar gyfer cyrsiau preifat)


Mastyrbio: Gweithio gyda Phobl ag Anableddau Dysgu

Rydym yn cael llawer o geisiadau am gymorth ac arweiniad ar y mater hwn gan ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu. Rydym wedi datblygu'r cwrs hyfforddi ymarferol unigryw hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

Nod: Nod y cwrs hwn yw cynorthwyo ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, i alluogi cleientiaid i fastyrbio yn ddiogel ac yn effeithiol os byddant yn dewis gwneud hynny.

Cost: yn cychwyn o £135 yr un (£995 am gwrs preifat)


Hyfforddiant pwrpasol: Gallwn ddatblygu a chyflwyno cyrsiau addysg rhyw a pherthnasoedd pwrpasol yn seiliedig ar eich anghenion o ran hyfforddiant ac ymarfer. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.